Lệnh if/else

1. Câu lệnh if/else dạng tổng quát

if(biểu thức 1)
{
  Khối lệnh 1;
}
else
{
  Khối lệnh 2;
}

Nếu biểu thức 1 có giá trị #0 thì chương trình sẽ thực hiện khối lệnh 1 trong câu lệnh if.
Nếu biểu thức 1 có giá trị = 0 thì chương trình sẽ thực hiện khối lệnh 2.

 

Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất của 2 số nguyên a,b nhập vào từ bàn phím

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int a, b;
  printf("\n nhap vao so a = ");
  scanf("%d", &a);
  printf("\n nhap vao so b = ");
  scanf("%d", &b);
  if(a > b)
  {
    printf("\n max(%d,%d) = %d", a, b, a);
  }
  else
  {
    printf("\n max(%d, %d) = %d", a, b, b);
  }
  getch();
}

Kết quả:
nhap vao so a = 3
nhap vao so b = 9
max(3, 9) = 9

2. Lệnh if khuyết lệnh else

if(biểu thức 1)
{
  Khối lệnh 1;
}
…

Nếu biểu thức 1 có giá trị 1 thì khối lệnh 1 sẽ được thực hiện,

Nếu biểu thức 1 bằng 0 thì khối lệnh 1 không được thực hiện.

3. Lệnh else if
Khi ta muốn chọn 1 trong n quyết định ta dùng lệnh sau:

if(biểu thức 1)
{
  Khối lệnh 1;
}
else if(biểu thức 2)
{
  Khối lệnh 2;
}
…
else
{
  Khối lệnh n;
}

Ví dụ 2: Nhập vào số điểm, chương trình sẽ in ra thang điểm A, B, C, D, F tương ứng

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float diem;

  printf("\n Nhap vao diem : ");
  scanf("%f", &diem);
  if( diem >= 8.5 && diem <= 10)
  {
    printf("\n Diem A");
  }
  else if(diem >= 7 && diem < 8.5)
  {
    printf("\n Diem B");
  }
  else if(diem >= 6 && diem < 7)
  {
    printf("\n Diem C");
  }
  else if(diem >= 4 && diem < 6)
  {
    printf("\n Diem D");
  }
  else if(diem < 4 && diem >= 0)
  {
    printf("\n Diem F");
  }
  else
  {
    printf("\n Diem nhap vao khong hop le");
  }
  getch();
}

Kết quả:
Nhap vao diem : 6
Diem C

2 Comments on Lệnh if/else

Leave a Reply