Lệnh break

Câu lệnh break cho phép thoát ra khỏi vòng lặp for, while, do while, switch. Khi có nhiều vòng lặp lồng nhau thì chương trình sẽ thoát ra khỏi vòng lặp gần nó nhất.

Ví dụ 1: Tìm vị trí của phần tử chẵn đầu tiên trong mảng A

#include<stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int A[] = {1, 3, 9, -2, 4, 10, 0};
  int i, n = sizeof(A) / sizeof(int);
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    if (A[i] % 2 == 0)
    {
      break;
    }
  }
  printf("\n Position of first even number is: %d", i + 1);
  getch();
}

Position of first even number is: 4

Be the first to comment

Leave a Reply