Menu

Thanh Menu được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng. Menubar được đặt bên dưới phần tên ứng dụng. Menubar có thể bao gồm rất nhiều các menu nhỏ (submenu hoặc menu items). Ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo một menubar gồm các submenu.

#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

void AddMenus(HWND);

//Define ID
#define IDM_FILE_NEW 1
#define IDM_FILE_OPEN 2
#define IDM_FILE_QUIT 3

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
  MSG  msg ;
  WNDCLASS wc = {0};
  wc.lpszClassName = TEXT("Menu");
  wc.hInstance     = hInstance ;
  wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE);
  wc.lpfnWndProc   = WndProc ;
  wc.hCursor       = LoadCursor(0, IDC_ARROW);
  RegisterClass(&wc);

  CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("Menu"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 100, 100, 200, 150, 0, 0, hInstance, 0);

  while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return (int) msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
  switch(msg)
  {
    case WM_CREATE:
      AddMenus(hwnd);
      break;
    case WM_COMMAND:
      switch(LOWORD(wParam))
      {
        case IDM_FILE_NEW:
        case IDM_FILE_OPEN:
          Beep(50, 100);
          break;
        case IDM_FILE_QUIT:
          SendMessage(hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
          break;
      }
      break;
    case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);
      break;
  }
  return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}

void AddMenus(HWND hwnd)
{
  HMENU hMenubar;
  HMENU hMenu;
  hMenubar = CreateMenu();
  hMenu = CreateMenu();
  AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_FILE_NEW, TEXT("New"));
  AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_FILE_OPEN, TEXT("Open"));
  AppendMenu(hMenu, MF_SEPARATOR, 0, NULL);
  AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_FILE_QUIT, TEXT("Quit"));
  AppendMenu(hMenubar, MF_POPUP, (UINT_PTR)hMenu, TEXT("File"));
  SetMenu(hwnd, hMenubar);
}

Giải thích:
Menubar và các submenu được tạo bởi hàm CreateMenu(). Nếu tạo thành công hàm này sẽ trả về handle tới menu vừa mới được tạo.Để tạo ra từng menu item hoặc submenu ta sử dụng hàm

AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_FILE_NEW, TEXT("New"));
AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_FILE_OPEN, TEXT("Open"));
AppendMenu(hMenu, MF_SEPARATOR, 0, NULL);
AppendMenu(hMenu, MF_STRING, IDM_FILE_QUIT, TEXT("Quit"));

Đoạn code trên tạo menu gồm 3 item menu New, Open, Quit. Giữa Item Open và Quit có đường kẻ phân chia

AppendMenu(hMenu, MF_SEPARATOR, 0, NULL);
AppendMenu(hMenubar, MF_POPUP, (UINT_PTR)hMenu, TEXT("File"));

Gắn các menu item lên thanh menubar File.

SetMenu(hwnd, hMenubar);

Cuối cùng,ta dùng hàm SetMenu() để gắn menubar lên cửa sổ chính.

Kết quả:

Menu

Be the first to comment

Leave a Reply