Button

#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
  MSG  msg ;
  WNDCLASS wc = {0};
  wc.lpszClassName = TEXT( "Buttons" );
  wc.hInstance     = hInstance ;
  wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE);
  wc.lpfnWndProc   = WndProc ;
  wc.hCursor       = LoadCursor(0, IDC_ARROW);

  RegisterClass(&wc);
  CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("Buttons"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 150, 150, 230, 150, 0, 0, hInstance, 0);

  while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return (int) msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
  switch(msg)
  {
  case WM_CREATE: 
  {
    CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Beep"), WS_VISIBLE | WS_CHILD, 20, 50, 80, 25, hwnd, (HMENU) 1, NULL, NULL);
    CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Quit"), WS_VISIBLE | WS_CHILD, 120, 50, 80, 25, hwnd, (HMENU) 2, NULL, NULL);
    break;
  }
  case WM_COMMAND:
  {
    if (LOWORD(wParam) == 1)
    {
      Beep(400, 500);
    }
    if (LOWORD(wParam) == 2) 
    { 
      PostQuitMessage(0);
    }
    break;
  }
  case WM_DESTROY:
  {
    PostQuitMessage(0);
    break;
  }
  }
  return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}

 

Giải thích:
Trong VD trên chúng ta xây dựng cửa sổ gồm 2 button. Ta sử dụng hàm CreateWindow() để tạo Button.

CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Beep"), WS_VISIBLE | WS_CHILD, 20, 50, 80, 25, hwnd, (HMENU) 1, NULL, NULL);
CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Quit"), WS_VISIBLE | WS_CHILD, 120, 50, 80, 25, hwnd, (HMENU) 2, NULL, NULL);

Button thứ nhất có nhãn là “Beep” và ID=1.
Button thứ hai có nhãn là “Quit” và ID=2.
Khi ta bấm button thì message WM_COMMAND được phát đi. Hàm WndProc() sẽ xử lí message này

case WM_COMMAND:
{
  if (LOWORD(wParam) == 1)
  {
    Beep(40, 50);
  }
  if (LOWORD(wParam) == 2)
  {
    PostQuitMessage(0);
  }
  break;
}

LOWORD(wParam) lấy word thấp của tham số wParam. LOWORD(wParam)= ID của button. Nhờ đó, mà chương trình phân biệt được khi người sử dụng bấm vào button nào.
Khi bấm vào button “Beep” hàm Beep(400, 500) được gọi (tiếng Beep).
Khi bấm vào button “Quit” hàm PostQuitMessage(0) sẽ gửi message tới Window yêu cầu đóng ứng dụng.
Kết quả:

Button

 

Be the first to comment

Leave a Reply