Tạo project Win32 trên Visual Studio 2008

Bước 1: Chọn File, New, Project…

Bước 2: Chỉ định tên, đường dẫn lưu project.

Win32 project

Click OK

Chọn Next

Bước 3:

Win32 project

Chọn Empty project

Click Finish

Bước 4: Tạo file .cpp

Click chuột phải vào Source Files, Add, New Item…

Tạo file .cpp
Tạo file .cpp
Tạo file .cpp

Be the first to comment

Leave a Reply