List box

List box là cửa sổ liệt kê nhiều item, mà người dùng có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều item.

#include "windows.h"
#include "strsafe.h"

#define IDC_LIST 1
#define IDC_STATIC 2

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

HINSTANCE g_hinst;

typedef struct 
{ 
  TCHAR name[30]; 
  TCHAR role[20]; 
} Friends; 

Friends friends[] = 
{ 
  {TEXT("vncoding"), TEXT("Admin")}, 
  {TEXT("vhnhan01"), TEXT("member")}, 
  {TEXT("thanhx175"), TEXT("member")}, 
  {TEXT("tienle"), TEXT("member")}, 
  {TEXT("hoanghoa"), TEXT("member")}, 
}; 

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  MSG msg; 
  WNDCLASS wc = {0};
  wc.lpszClassName = TEXT( "Application" );
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE);
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.hCursor = LoadCursor(0, IDC_ARROW);
  g_hinst = hInstance;

  RegisterClass(&wc);
  CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("List Box"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 100, 100, 340, 200, 0, 0, hInstance, 0); 

  while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) 
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return (int) msg.wParam;
}


LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  static HWND hwndList, hwndStatic;
  int i, sel;
  TCHAR buff[100];

  switch(msg) 
  {
  case WM_CREATE:
    hwndList = CreateWindow(TEXT("listbox") , NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | LBS_NOTIFY, 10, 10, 150, 120, hwnd,(HMENU) IDC_LIST, g_hinst, NULL);

    hwndStatic = CreateWindow(TEXT("static") , NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 200, 10, 120, 45, hwnd,(HMENU) IDC_STATIC, g_hinst, NULL);

    for (i = 0; i < ARRAYSIZE(friends); i++) 
    { 
      SendMessage(hwndList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM) friends[i].name); 
    } 
    break;
  case WM_COMMAND:
    if (LOWORD(wParam) == IDC_LIST) 
    { 
      if (HIWORD(wParam) == LBN_SELCHANGE) 
      { 
        sel = (int) SendMessage(hwndList, LB_GETCURSEL, 0, 0);
        StringCbPrintf(buff, ARRAYSIZE(buff), TEXT("Role: %s"), friends[sel].role);
        SetWindowText(hwndStatic, buff);
      }
    } 
    break;

  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  }
  return (DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
}

Giải thích:

CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("List Box"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 100, 100, 340, 200, 0, 0, hInstance, 0);

Trong bài viết này, chúng ta tạo 1 cửa sổ cha (parent) có tiêu đề là “List Box”

hwndList = CreateWindow(TEXT("listbox") , NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | LBS_NOTIFY, 10, 10, 150, 120, hwnd,(HMENU) IDC_LIST, g_hinst, NULL);

hwndStatic = CreateWindow(TEXT("static") , NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 200, 10, 120, 45, hwnd,(HMENU) IDC_STATIC, g_hinst, NULL);

Trên cửa sổ cha, chúng ta tạo 2 loại cửa sổ: list box và static box.

for (i = 0; i < ARRAYSIZE(friends); i++)
{
  SendMessage(hwndList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM) friends[i].name);
}

Để tạo các item trên list box, chúng ta gửi message LB_ADDSTRING tới list box với nội dung item là friends[i].name.

if (HIWORD(wParam) == LBN_SELCHANGE)
{
  sel = (int) SendMessage(hwndList, LB_GETCURSEL, 0, 0);
  StringCbPrintf(buff, ARRAYSIZE(buff), TEXT("Role: %s"),
  friends[sel].role);
  SetWindowText(hwndStatic, buff);
}

Nếu chúng ta chọn 1 item trên list box, hàm xử lí message WndProc() sẽ nhận message LBN_SELCHANGE. Tại đây, chúng ta sẽ gửi message LB_GETCURSEL tới list box để biết được item nào đang được lựa chọn. Sau đó, chúng ta copy nội dung role của item đang được chọn vào buff. Cuối cùng hiển thị nội dung này lên cửa sổ static box.

Kết quả:

List box

 

Be the first to comment

Leave a Reply