Tab control

Tab control là 1 dạng cửa sổ có thể tạo nhiều tab. Ví dụ như: các trình duyệt web, các bạn có thể mở nhiều tab khác nhau, mỗi tab sẽ chứa nội dung trang web bạn muốn truy cập.

#include "windows.h"
#include "commctrl.h"

#define ID_TABCTRL 1
#define EDIT 2
#define BTN_ADD 3
#define BTN_DEL 4
#define BTN_DELALL 5

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
HWND hTab, hEdit;
HINSTANCE g_hinst;

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
  MSG msg; 
  WNDCLASS wc = {0};
  wc.lpszClassName = TEXT( "Application" );
  wc.hInstance = hInstance ;
  wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE);
  wc.lpfnWndProc = WndProc ;
  wc.hCursor = LoadCursor(0,IDC_ARROW);

  g_hinst = hInstance;

  RegisterClass(&wc);
  CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("Tab Control"), WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 100, 100, 380, 230, 0, 0, hInstance, 0); 

  while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) 
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return (int) msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  TCITEM tie;
  TCHAR text[250];
  LRESULT count, id;
  INITCOMMONCONTROLSEX icex;

  switch(msg) 
  {
  case WM_CREATE:
    icex.dwSize = sizeof(INITCOMMONCONTROLSEX);
    icex.dwICC = ICC_TAB_CLASSES;
    InitCommonControlsEx(&icex);
    hTab = CreateWindow(WC_TABCONTROL, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 200, 150, hwnd,(HMENU) ID_TABCTRL, g_hinst, NULL);
    hEdit = CreateWindow(L"edit",NULL,WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 250, 20, 100, 25, hwnd, (HMENU) EDIT, g_hinst, NULL);

    CreateWindow(L"button",L"Add", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON, 250, 50, 100, 25, hwnd, (HMENU) BTN_ADD, g_hinst, NULL);

    CreateWindow(L"button", L"Del", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON, 250, 80, 100, 25, hwnd, (HMENU) BTN_DEL, g_hinst, NULL);

    CreateWindow(L"button",L"Delall", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON, 250, 110, 100, 25, hwnd, (HMENU) BTN_DELALL, g_hinst, NULL);
    break;
  case WM_COMMAND:
    switch(LOWORD(wParam)) 
    {
      case BTN_ADD:
        GetWindowText(hEdit, text, 250);
        if (lstrlen(text) !=0 ) 
        {
          tie.mask = TCIF_TEXT;
          tie.pszText = text;
          count = SendMessage(hTab, TCM_GETITEMCOUNT, 0, 0);
          SendMessage(hTab, TCM_INSERTITEM, count, (LPARAM) (LPTCITEM) &tie);
        }
        break;
      case BTN_DEL:
        id = SendMessage(hTab, TCM_GETCURSEL, 0, 0);
        if (id != -1) 
        {
          SendMessage(hTab, TCM_DELETEITEM, 0, id);
        }
        break;
      case BTN_DELALL:
        SendMessage(hTab, TCM_DELETEALLITEMS, 0, 0);
        break;
    } 
    break;
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  }
  return(DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
}

Giải thích:
Trong bài viết này, chúng ta sử dụng 1 tab control, 1 edit control và 3 button. Chúng ta có thể tạo mới và xóa bỏ các tab vừa tạo trên tab control.

hTab = CreateWindow(WC_TABCONTROL, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 200, 150, hwnd,(HMENU) ID_TABCTRL, g_hinst, NULL);

Để tạo cửa sổ tab control, chúng ta vẫn sử dụng hàm CreateWindow() quen thuộc với tham số WC_TABCONTROL.

if (lstrlen(text) !=0 )
{
  tie.mask = TCIF_TEXT;
  tie.pszText = text;
  count = SendMessage(hTab, TCM_GETITEMCOUNT, 0, 0);
  SendMessage(hTab, TCM_INSERTITEM, count, (LPARAM) (LPTCITEM) &tie);
}

Để tạo tab mới trên tab control, chúng ta cần gán giá trị cho struct TCITEM. Trong bài này, chúng ta chỉ muốn tạo tab với nội dung là text nên sử dụng TCIF_TEXT. Sau đó, chúng ta gửi 2 message tới tab control.
– Gửi message thứ nhất để lấy số lượng tab trên tab control hiện tại
– Gửi message thứ hai để insert tab mới vào tab control.

id = SendMessage(hTab, TCM_GETCURSEL, 0, 0);
if (id != -1)
{
  SendMessage(hTab, TCM_DELETEITEM, 0, id);
}

Để xóa tab được chỉ định trên tab control, chúng ta gửi message TCM_GETCURSEL tới tab control để lấy về id của tab đang được chỉ định. Sau đó, chúng ta gửi message TCM_DELETEITEM để xóa tab đó.

SendMessage(hTab, TCM_DELETEALLITEMS, 0, 0);

Để xóa toàn bộ các tab trên tab control. Chúng ta gửi message TCM_DELETEALLITEMS tới tab control.

Kết quả:

Tab control

Be the first to comment

Leave a Reply