In ra màn hình dòng chữ Hello World

Yêu cầu:  In dòng chữ “Hello World” ra màn hình console.

Phân tích: Để hiển thị chuỗi kí tự ra màn hình console, bạn dùng hàm printf().

Code:

/**********************HELLO WORLD***************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/03/27        first create    VNCODING
*************************************************************/

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  printf("\n Hello world");
  getch();
}

Kết quả:

Hello world

6 Comments on In ra màn hình dòng chữ Hello World

  • >giúp với!
   >em cần học lập trình!
   >ad có khóa nào dạy lập trình cho em học với ạ!

   Mình hiện tại chưa mở khóa học lập trình nào. Mình nghĩ bạn nên tự học đi.
   Có gì cần giúp liên hệ với mình qua skype: vietvh004

 1. @Phong,
  – Các bài viết trong topic C++, anh build và run trên Visual Studio 2008.
  – Trên Visual Studio, em có thể dùng kiểu void hoặc int cho hàm main.
  – Trên DEV C++, trình biên dịch yêu cầu kiểu int cho hàm main.

Leave a Reply