Kiểm tra sự tồn tại của 1 tam giác

Yêu cầu:

– Ba số dương a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác nếu tổng của 2 số bất kỳ lớn hơn số còn lại. Nhập 3 số a, b, c và kiểm tra xem chúng có thể là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không.

Phân tích:

– Nhập 3 số nguyên dương

– Điều kiện để 1 tam giác tồn tại là: tổng 2 cạnh bất kì luôn lớn hơn cạnh còn lại.

Code:


/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/04/02 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float a, b, c;
  bool isTriangle = true;
  do
  {
    printf("\nNhap a: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("\nNhap b: ");
    scanf("%f", &b);
    printf("\nNhap c: ");
    scanf("%f", &c);
  }
  while (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0);

  if((a + b <= c) || (a + c <= b) || (b + c <= a))
    isTriangle = false;

  if(isTriangle)
    printf("\nDay la tam giac");
  else
    printf("\nDay khong phai la tam giac");
  getch();
}

Kết quả:


Nhap a: 3
Nhap b: 4
Nhap c: 1
Day khong phai la tam giac

Nhap a: 3
Nhap b: 5
Nhap c: 6
Day la tam giac

Be the first to comment

Leave a Reply