Tìm giá trị lớn nhất của 4 số a, b, c, d

Yêu cầu:

– Tìm giá trị lớn nhất của 4 số a, b, c, d

Phân tích:

– Nhập 4 số a, b, c, d từ bàn phím

– Tìm giá trị lớn nhất

– Trong bài viết tìm giá trị lớn nhất của 2 số, mình đã viết hàm max(float a, float b) để tìm giá trị lớn nhất của 2  số.

Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng hàm max() để tìm giá trị của 4 số.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/04/02 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

float max(float x, float y);
void main()
{
  float MAX;
  float a, b, c, d;
  printf("\nNhap a: ");
  scanf("%f", &a);
  printf("\nNhap b: ");
  scanf("%f", &b);
  printf("\nNhap c: ");
  scanf("%f", &c);
  printf("\nNhap d: ");
  scanf("%f", &d);

  MAX = max(max(a, b), max(c, d));
  printf("\nMAX(%f,%f,%f,%f) = %f", a, b, c, d, MAX);
  getch();
}

float max(float x, float y)
{
  float max;
  if(x > y)
    max = x;
  else
    max = y;
  return max;
}

Kết quả:

Nhap a: 3
Nhap b: -9
Nhap c: 0
Nhap d: 55
MAX(3.000000,-9.000000,0.000000,55.000000) = 55.000000

 

2 Comments on Tìm giá trị lớn nhất của 4 số a, b, c, d

 1. #include
  #include

  int main()
  {
  float a, b, c, d, max;
  printf(” Vui long nhap 4 so a, b, c, d :\n”);
  scanf(” %f %f %f %f”, &a ,&b, &c, &d);
  if(a>b && a>c && a>d){
  max =a;}
  if(b>a && b>c && b>d){
  max =b;}
  if(c>a && c>b && c>d){
  max =c;}
  else{
  max =d;}
  printf(“\n Max(%.2f , %.2f, %.2f, %.2f) = %.2f”, a,b,c,d,max);
  return 0;
  }
  cach khác ạ

 2. #include
  #include

  using namespace std;

  #define Max(a,b) (a>b)? a:b

  int FindMax(int a,int b) {
  if(a>b)
  return a;
  else
  return b;
  }

  int main() {
  int a,b,c,d,Max;
  cout<>a;
  cout<>b;
  cout<>c;
  cout<>d;

  cout<<"Max= "<<FindMax(FindMax(a,b),FindMax(c,d))<<"\n";
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*