Giải phương trình bậc hai

Yêu cầu:

–  Viết chương trình giải phương trình bậc hai.

Phân tích:

–  Phương trình bậc 2: ax+ bx + c = 0

– Giải phương trình theo công thức delta = b2 – 4ac

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
void main()
{
  int a, b, c;
  float delta = 0;
  float x1, x2;
  printf("\n Nhap vao he so a = ");
  scanf("%d", &a);
  printf("\n Nhap vao he so b = ");
  scanf("%d", &b);
  printf("\n Nhap vao he so c = ");
  scanf("%d", &c);
  if(a == 0)
  {
    if(b == 0)
      printf("\n Phuong trinh vo nghiem");
    else
      printf("\n Nghiem cua pt x = %f", float(-c)/b);
  }
  else
  {
    delta = b*b - 4*a*c;
    if(delta == 0)
      printf("\n Phuong trinh co nghiem kep = %f", float(-b)/(2*a));
    else if(delta < 0)
      printf("\n Phuong trinh vo nghiem");
    else
    {
      x1 = (-b + sqrt(delta))/(2*a);
      x2 = (-b - sqrt(delta))/(2*a);
      printf("\n Nghiem thu nhat x1 = %f", x1);
      printf("\n Nghiem thu hai x2 = %f", x2);
    }
  }
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao he so a = 2
Nhap vao he so b = 3
Nhap vao he so c = -6
Nghiem thu nhat x1 = 1.137459
Nghiem thu hai x2 = -2.637459

 

4 Comments on Giải phương trình bậc hai

 1. anh ơi, biến a , b , c em khởi tạo kiểu float thì nó báo lỗi. thế là sao anh nhỉ, ( nó báo lỗi ở đoạn tính delta

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*