Giải phương trình bậc nhất

Yêu cầu:

– Giải phương trình bậc nhất

Phân tích:

– Phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (a # 0)

– Nghiệm của phương trình: x = – b/a

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  int a, b;
  
  // ax + b = 0
  printf("\n Nhap vao he so a = ");
  scanf("%d", &a);
  printf("\n Nhap vao he so b = ");
  scanf("%d", &b);
  if(a == 0)
    printf("\n Phuong trinh bac nhat vo nghiem");
  else
    printf("\n Nghiem cua pt bac nhat la x = %f", float(-b)/a);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao he so a = -2
Nhap vao he so b = 3
Nghiem cua pt bac nhat la x = 1.500000

1 Comment on Giải phương trình bậc nhất

Leave a Reply