Tách các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Yêu cầu:

– Viết chương trình nhập vào số nguyên 3 chữ số (từ 100 – 999), sau đó in ra các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Phân tích:

– Nhập vào số nguyên (100 <= x <= 999).

– số hàng trăm = x / 100, số hàng chục = (x%100)/10, số hàng đơn vị = (x%100)%10

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  int x;
  do
  {
    printf("\n Nhap vao so x = ");
    scanf("%d", &x);
  }
  while(x < 100 || x > 999 );

  printf("\n Chu so hang tram cua %d la : %d", x, x/100);
  printf("\n Chu so hang chuc cua %d la : %d", x, (x%100)/10);
  printf("\n Chu so hang don vi cua %d la : %d", x, (x%100)%10);

  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao so x = 3
Nhap vao so x = 789
Chu so hang tram cua 789 la : 7
Chu so hang chuc cua 789 la : 8
Chu so hang don vi cua 789 la : 9

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*