Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số a,b

Yêu cầu:

– Nhập 2 số nguyên a,b.
a. Tìm USC lớn nhất của 2 số đó
b. Tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 số đó

Phân tích:

– Dùng thuật toán Euclid để tìm USC lớn nhất

– BSC nhỏ nhất = a*b / USCLN(a, b)

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/04/03 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int uscln(int a, int b);
int bscnn(int a, int b);
void main()
{
  int a = 6, b = 18;
  printf("USCLN(%d,%d) = %d\n", a, b, uscln(a, b));
  printf("BSCNN(%d,%d) = %d\n", a, b, bscnn(a, b));
  getch();
}
// dung thuat toan Euclid
int uscln(int a, int b)
{
  if(a == 0 && b == 0)
    return -1;
  else
    return (b == 0)? a : uscln(b, a%b);
}

int bscnn(int a, int b)
{
  if(a == 0 || b == 0)
    return -1;
  else
    return (a*b/uscln(a, b));
}

Kết quả:

USCLN(6,18) = 6
BSCNN(6,18) = 18

7 Comments on Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số a,b

 1. #include “stdafx.h”
  #include
  #include

  using namespace std;

  int ucln(int a, int b)
  {
  if (a == 0 || b == 0)
  return a + b;
  else
  if (a <= b)
  return ucln(a, b%a);
  else
  return ucln(b, a%b); //Có thể viết trong 1 dòng: return (a==0 || b==0) ? (a+b) : (a<=b) ? ucln(a, b%a) : ucln(b, a%b);
  }

  int main()
  {
  int num1, num2, temp;
  cout <> num1 >> num2;
  temp = ucln(abs(num1), abs(num2));
  if (temp == 0)
  cout << "Khong the tim UCLN(0,0)" << endl;
  else
  cout << "UCLN(" << num1 << "," << num2 << ") = " << temp << endl;
  return 1;
  }

Leave a Reply