Chương trình kiểm tra xem số N có phải là số nguyên tố không?

Yêu cầu:

Viết chương trình kiểm tra xem số N có phải là số nguyên tố không?

Thuật toán:

– Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho chính nó và 1.

Ví dụ: 1, 3, 5, 7, 11, 13,… là số nguyên tố

– Nếu (N%i == 0) với mọi i = ( 2 – N/2) thì N là số nguyên tố.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int so_nguyen_to(int N);
void main()
{
  int N;
  int ketqua;
  do
  {
    printf("\n Nhap vao so N = ");
    scanf("%d", &N);
  }
  while(N <= 0);
  if(so_nguyen_to(N))
    printf("\n %d la so nguyen to", N);
  else
    printf("\n %d la khong phai so nguyen to", N);
  getch();
}
// Ham kiem tra so nguyen to
int so_nguyen_to(int N)
{ 
  int i;
  if(N == 1)
    return 1;
  else
  {
    for( i = 2; i < N/2; i++)
    { 
      if(N % i == 0)
        return 0;
    }
    return 1;
  }
}

Kết quả:

Nhap vao so N = 12
12 la khong phai so nguyen to

Nhap vao so N = 17
17 la so nguyen to

3 Comments on Chương trình kiểm tra xem số N có phải là số nguyên tố không?

 1. Có thể dùng sàng Eratosthenes
  #include “stdafx.h”
  #include
  #include

  using namespace std;

  int main()
  {
  int n, temp, dem=0;
  bool isprime[200000];
  cout << "Tim tat ca so nguyen to tu 2 den N\n";
  cout <> n;
  temp = (int)sqrt(n); // Kiem tra lai lan nua
  cout << "Ta co cac so nguyen to: ";
  fill_n(isprime, n, true); // Gia su toan bo deu la so nguyen to
  isprime[1] = false;
  for (int i = 2; i <= temp; i++) // Chi chay den sqrt(n). Nhung so lon hon ko can quan tam
  if (isprime[i] == true)
  for (int k = i + 1; k <= n; k++)
  if (isprime[k] == true && k % i == 0)
  isprime[k] = false;
  for (temp = 2; temp <= n; temp++)
  if (isprime[temp] == true)
  {
  dem++;
  cout << temp << " ";
  }
  cout << endl << "Co tat ca " << dem << " so" << endl;
  return 0;
  }

 2. Đây là bài của e , mọi ng có thể xem thử ( sai thì sửa em với)
  fb của em : fb.com/sstrrikerr
  kí tên Thiên Bá CSGO =)))
  ______________________________________________________
  #include

  int main()
  {
  int n, i;
  scanf( “%d”, &n);
  if( i== 1,2)
  {
  printf( “%d la so nt”, n);
  }
  else
  {
  for( i= 2; i< n; i++)
  {
  if( n%i == 0)
  {
  printf( "khong phai la so nt");
  break;
  }
  }
  printf( "%d la so nt", n);
  }
  return 0;
  }

Leave a Reply