Chương trình kiểm tra xem số N có phải là số nguyên tố không?

Yêu cầu:

Viết chương trình kiểm tra xem số N có phải là số nguyên tố không?

Thuật toán:

– Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho chính nó và 1.

Ví dụ: 1, 3, 5, 7, 11, 13,… là số nguyên tố

– Nếu (N%i == 0) với mọi i = ( 2 – N/2) thì N là số nguyên tố.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int so_nguyen_to(int N);
void main()
{
  int N;
  int ketqua;
  do
  {
    printf("\n Nhap vao so N = ");
    scanf("%d", &N);
  }
  while(N <= 0);
  if(so_nguyen_to(N))
    printf("\n %d la so nguyen to", N);
  else
    printf("\n %d la khong phai so nguyen to", N);
  getch();
}
// Ham kiem tra so nguyen to
int so_nguyen_to(int N)
{ 
  int i;
  if(N == 1)
    return 1;
  else
  {
    for( i = 2; i < N/2; i++)
    { 
      if(N % i == 0)
        return 0;
    }
    return 1;
  }
}

Kết quả:

Nhap vao so N = 12
12 la khong phai so nguyen to

Nhap vao so N = 17
17 la so nguyen to

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*