Chương trình tính tiền cước TAXI

Yêu cầu:

Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng:
– Km đầu tiên là 5000đ
– 30Km tiếp theo là 4000đ
– Nếu lớn hơn 30Km thì mỗi Km thêm ra sẽ phải trả là 3000đ
– Hãy nhập số Km sau đó in ra số tiền phải trả.

Giải thuật:

– Dùng lệnh if để chia các mức giá khác nhau.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/18 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float TotalKm;
  float Cost = 0;
  printf("\n Nhap vao so Km: ");
  scanf("%f", &TotalKm);
  if(TotalKm <= 1)
  {
    Cost = TotalKm * 5000;
  }
  else if(TotalKm <= 30 && TotalKm > 1)
  {
    Cost = (TotalKm - 1)*4000 + 1*5000;
  }
  else
  {
    Cost = 1*5000 + 29*4000 + (TotalKm - 30)*3000;
  }
  printf("\n So tien phai tra: %0.3f VND", Cost);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao so Km: 32
So tien phai tra: 127000.000 VND

2 Comments on Chương trình tính tiền cước TAXI

  • Mình trả lời là : Km đầu tiên là 5000đ/km, và nếu rơi vào 1<Km<30 thì giá môi km là 4000đ, như vậy nếu đi được 5km thì giải thuật đưa ra có ý nghĩa là: bao gồm 4km phải trả là 4000/km + 1km phải trả phí là 5000đ =21000đ
   (5-1)X4000đ + 1×5000đ =21000đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*