Giải hệ phương trình bậc nhất

Yêu cầu:

Viết chương trình giải hệ phương trình bậc nhất:
– ax + by = c
– dx + ey = f

Giải thuật:

– Nghiệm của hệ: x = Dx/D, y = Dy/D ( trong đó: D = ae – bd, Dx = ce – bf, Dy = af – cd)

Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  float a, b, c,d, e, f;
  float Dx, Dy, D;
  printf("\n Nhap vao cac he so a, b, c, d, e, f : \n");
  scanf("%f %f %f %f %f %f", &a, &b, &c, &d, &e, &f);
  D = a*e - b*d;
  Dx = c*e - b*f;
  Dy = a*f - c*d;
  printf("\n%fx + %fy = %f", a, b, c);
  printf("\n%fx + %fy = %f", d, e, f);
  if(D == 0 && Dx == 0)
    printf("\n He pt vo so nghiem");
  if(D == 0 && Dx != 0)
    printf("\n He pt vo nghiem");
  if(D != 0)
  {
    printf("\n He co nghiem");
    printf("\n x = %.3f", Dx/D);
    printf("\n y = %.3f", Dy/D);
  }
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao cac he so a,b,c,d,e,f :
1
2
9
8
2
-5
1.000000x + 2.000000y = 9.000000
8.000000x + 2.000000y = -5.000000
He co nghiem
x = -2.000
y = 5.500

3 Comments on Giải hệ phương trình bậc nhất

Leave a Reply