In ra bảng cửu chương

Yêu cầu:

Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9

Thuật toán:

– Dùng 2 vòng lặp for()

Code: 

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/03/18 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  int i, j;
  printf("\n=========Bang cuu chuong================");
  for(i = 1; i <= 9; i++)
  {
    for(j = 1; j <= 9; j++)
    {
      printf("\n%d x %d = %d", i, j, i*j);
    }
    printf("\n========================");
  }
  getch();
}

Kết quả:

=========Bang cuu chuong================
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
========================
...
========================
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
========================

1 Comment on In ra bảng cửu chương

 1. mọi người có thể tham khảo bài của em
  fb.com/sstrrikerr
  em là Thiên Bá CSGO
  _______________________________
  #include

  int main()
  {
  int hang= 2, cot= 2;
  for( hang; hang<= 9; hang++)
  {
  printf( "—- —-\n");
  cot= 2;
  for( cot; cot<= 10; cot++)
  {
  printf( "%d x %d = %d\n", hang, cot, hang* cot);
  }

  }
  return 0;

  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*