Hàm đổi chỗ 2 số nguyên

Yêu cầu:

–  Khai báo 2 biến được gán giá trị ban đầu.

– Viết hàm đổi chỗ giá trị của 2 biến cho nhau

Giải thuật:

– Ta viết hàm với tham số truyền vào là 2 biến được khai báo. Như các bạn đã biết, nếu truyền tham trị, sẽ không thể thay đổi giá trị của chúng được. Muốn thay đổi được giá trị của 2 biến truyền vào, chúng ta cần truyền tham biến (con trỏ + tham chiếu).

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void swap(int *a, int *b);

void main()
{
  int a = 6, b = 10;
  printf("\nTruoc khi doi cho: a = %d, b = %d", a, b);
  swap(&a, &b);
  printf("\nSau khi doi cho: a = %d, b = %d", a, b);
  getch();
}

void swap(int *a, int *b)
{
  int temp;
  temp = *a;
  *a = *b;
  *b = temp;
}

Kết quả:

Truoc khi doi cho: a = 6, b = 10
Sau khi doi cho: a = 10, b = 6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*