Đổi hệ thập phân sang nhị phân

Yêu cầu:

Convert số từ hệ thập phân sang nhị phân.

Ví dụ: 15 (hệ thập phân) = 1111 (hệ nhị phân)

Thuật toán:

Lấy số hệ thập phân chia cho 2 để tìm phần dư. Phép toán này được thực hiện liên tục tới khi nào phép chia bằng 0.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2015/11/02 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  unsigned long num, binary_val = 0, decimal_val, base = 1, rem;

  printf("\nNhap so nguyen he thap phan: ");
  scanf("%ld", &num); /* maximum five digits */
  decimal_val = num;
  while (num > 0)
  {
    rem = num % 2;
    binary_val = binary_val + rem * base;
    num = num / 2;
    base = base * 10;
  }
  printf("So thap phan = %d \n", decimal_val);
  printf("So nhi phan = %d \n", binary_val);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap so nguyen he thap phan: 257
So thap phan = 257
So nhi phan = 100000001

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*