Hàm đảo ngược các chữ số của 1 số nguyên

Yêu cầu:

– Nhập vào 1 số nguyên

– Đảo ngược các chữ số trong số nguyên đó.

Thuật toán:

– Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số ra.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  int n, reverse = 0, rem;
  printf("Nhap vao so nguyen: ");
  scanf("%d", &n);
  while(n > 0)
  {
    rem = n % 10;
    reverse = reverse*10 + rem;
    n /= 10;
  }
  printf("So dao nguoc = %d", reverse);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao so nguyen: 123045
So dao nguoc = 540321

6 Comments on Hàm đảo ngược các chữ số của 1 số nguyên

 1. Cách này có một lỗi là nếu nhâp 042 , thì sẽ ra 24 , hay 420 , thì nó cũng ra 24 , có cách nào khắc phục không Ad ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*