Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ hơn 20

Yêu cầu:

Chương trình nhập mảng số nguyên và xuất ra giá trị chẵn nhỏ hơn 20

Thuật toán:

– Dùng vòng lặp for hoặc while để nhập và duyệt mảng

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

void main()
{
  int arr[LEN_MAX];
  int n;
  int i;
  do 
  {
    printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
    scanf("%d", &n);
  }
  while (n > LEN_MAX);

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nA[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  // in cac ptu chan ra man hinh
  printf("\nPhan tu le cua mang A:");
  for (i = 0; i < n;i++)
    if (arr[i] % 2 == 0 && arr[i] < 20)
      printf("\nA[%d] = %d", i, arr[i]);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap kich thuoc mang: 5
A[0] = 2
A[1] = 19
A[2] = 18
A[3] = -4
A[4] = 5

Phan tu le cua mang A:
A[0] = 2
A[2] = 18
A[3] = -4

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*