Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

Yêu cầu:

– Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.

Thuật toán:

– Có rất nhiều thuật toán sắp xếp. Ở đây, mình lựa chọn phương pháp bubble sort với lý do là cài đặt đơn giản.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

void sort_in_desending_order(int A[], int len);

void main()
{
  int arr[LEN_MAX];
  int n;
  int i;
  do 
  {
    printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
    scanf("%d", &n);
  }
  while (n > LEN_MAX || n <= 0);

  //Nhap du lieu cho day so
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nA[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  // Sap xep theo thu tu giam dan
  sort_in_desending_order(arr, n);

  printf("\nDay so sau khi sap xep: ");
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nA[%d] = %d", i, arr[i]);
  }
  getch();
}

void sort_in_desending_order(int A[], int len)
{
  int i, j;
  int temp;
  // Thuat toan bubble sort
  for (i = 0; i < len - 1; i++)
    for(j = i+1; j < len; j++)
      if(A[i] < A[j])
      {
        temp = A[j];
        A[j] = A[i];
        A[i] = temp;
      }
}

Kết quả:

Nhap kich thuoc mang: 6
A[0] = 2
A[1] = -3
A[2] = 9
A[3] = 6
A[4] = 11
A[5] = 13
Day so sau khi sap xep:
A[0] = 13
A[1] = 11
A[2] = 9
A[3] = 6
A[4] = 2
A[5] = -3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*