Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng 1 chiều

Yêu cầu:

– Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng 1 chiều.

Thuật toán:

– Viết hàm tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng 1 chiều.

(Gợi ý: tham số truyền vào là mảng 1 chiều, giá trị trả về là vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng 1 chiều)

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/05 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

int srchMaxPos(int A[], int len);

void main()
{
  int arr[LEN_MAX];
  int n;
  int i;
  do 
  {
    printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
    scanf("%d", &n);
  }
  while (n > LEN_MAX);

  for (i = 0; i < n;i++)
  {
    printf("\nA[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  printf("\nPhan tu lon nhat xuat hien tai vi tri thu %d trong mang A", srchMaxPos(arr, n));

  getch();
}

int srchMaxPos(int A[], int len)
{
  int i, pos = 0;
  int temp;
  temp = A[0];
  for (i = 0; i < len; i++)
  {
    if (temp < A[i])
    {
      temp = A[i];
      pos = i;
    }
  }
  return pos+1;
}

Kết quả:

Nhap kich thuoc mang: 5
A[0] = 2
A[1] = -9
A[2] = 1
A[3] = 12
A[4] = 3
Phan tu lon nhat xuat hien tai vi tri thu 4 trong mang A

Be the first to comment

Leave a Reply