Chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần

Yêu cầu:

Cho dãy a gồm n số nguyên có thứ tự tăng dần. Nhập vào một phần tử nguyên X, viết hàm chèn X vào dãy sao cho dãy vẫn có thứ tự tăng dần(không sắp xếp).

Thuật toán:

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/11/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

void insert_at_i_pos(int A[], int* n, int pos, int x);
void insert_arr(int A[], int* n, int x);
void print_arr(int A[], int n);

void main( void )
{
  int A[] = {-2, 3, 4, 7, 8, 11, 90, 100};
  int n = sizeof(A)/sizeof(int);

  print_arr(A, n);
  insert_arr(A, &n, 30);
  print_arr(A, n);

  getch();
}

//insert x into array
void insert_arr(int A[], int* n, int x)
{
  int i;
  for(i = 0; i < *n; i++)
  {
    if(x <= A[i])
    {
      insert_at_i_pos(A, n, i, x);
      return;
    }
  }
  (*n)++;
  A[i] = x;
}

//insert x at i position in array
void insert_at_i_pos(int A[], int* n, int pos, int x)
{
  int i;
  (*n)++;
  for(i = *n - 1; i > pos; i--)
  {
    A[i] = A[i-1];
  }
  A[i] = x;
}

//Display array
void print_arr(int A[], int n)
{
  int i;
  printf("\n=============================");
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nA[%d] = %d", i, A[i]);
  }
}

Kết quả:

=============================
A[0] = -2
A[1] = 3
A[2] = 4
A[3] = 7
A[4] = 8
A[5] = 11
A[6] = 90
A[7] = 100
=============================
A[0] = -2
A[1] = 3
A[2] = 4
A[3] = 7
A[4] = 8
A[5] = 11
A[6] = 30
A[7] = 90
A[8] = 100

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*