Đảo ngược dãy số

Yêu cầu:

Viết chương trình nhập vào dãy số a gồm n số nguyên ( n <= 100 ).
• Hãy đảo ngược dãy đó.
Ví dụ: Nhập a: 3 4 5 2 0 4 1
Dãy sau khi đảo: 1 4 0 2 5 4 3
• (*)Hãy kiểm tra xem dãy đã cho có thứ tự chưa? (dãy được gọi là thứ tự khi là dãy tăng hoặc dãy giảm ).


Thuật toán:

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/11/23 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"

#define INT_SIZE sizeof(int)
#define ARR_MAX 100

void invert_arr(int A[], int n);
bool is_order_arr(int A[], int n);
void print_arr(int A[], int n, char name_arr);

void main()
{
  int A[] = {6, 5, -2, 3, 5, 4, 14, 11, 9, 16, 0, -1, 12};
  int n = sizeof(A)/INT_SIZE;

  print_arr(A, n, 'A');
  invert_arr(A, n);
  print_arr(A, n, 'B');
  if(is_order_arr(A, n))
    printf("\nArray A is order");
  else
    printf("\nArray A isn't order");
  getch();
}
//Invert array
void invert_arr(int A[], int n)
{
  int i, j = n-1;
  int temp;

  for(i = 0; i < n/2; i++)
  {
    temp = A[i];
    A[i] = A[j];
    A[j] = temp;
    j--;
  }
}

//Check whether array is order or not?
//Return: true: if to be order array
//Return: false: otherwise
bool is_order_arr(int A[], int n)
{
  //bool asend_flg = false, descend_flg = false;
  int i;
  bool res = true;
  if(n < 2)
  {
    return false;
  }
  if(A[0] >= A[1])
  {
    for(i = 1; i < n-1; i++)
      if(A[i] < A[i+1])
    return false;
  }
  else
  {
    for(i = 1; i < n-1; i++)
      if(A[i] > A[i+1])
        return false;
  }
  return true;
}

//Display array
void print_arr(int A[], int n, char name_arr)
{
  int i;
  printf("\n=============================");
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\n%c[%d] = %d", name_arr, i, A[i]);
  }
}

Kết quả:

=============================
A[0] = 6
A[1] = 5
A[2] = -2
A[3] = 3
A[4] = 5
A[5] = 4
A[6] = 14
A[7] = 11
A[8] = 9
A[9] = 16
A[10] = 0
A[11] = -1
A[12] = 12
=============================
B[0] = 12
B[1] = -1
B[2] = 0
B[3] = 16
B[4] = 9
B[5] = 11
B[6] = 14
B[7] = 4
B[8] = 5
B[9] = 3
B[10] = -2
B[11] = 5
B[12] = 6
Array A isn't order

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*