Hãy chỉ ra số hạng lớn thứ k của mảng

Yêu cầu:

Cho mảng các số nguyên A gồm n phần tử (n ≤ 30000) và số dương k (k ≤ n). Hãy chỉ ra số hạng lớn thứ k của mảng.

Ví dụ: Mảng A: 6 3 1 10 11 18
Nếu:
k = 1 => Kết quả: 18
k = 2 => Kết quả: 11
k = 3 => Kết quả: 10


Thuật toán:

Để giải quyết bài này, đầu tiên chúng ta dùng phương pháp sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. Sau đó đếm từ trái sang phải sẽ tìm được số hạng lớn thứ k.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/11/16 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"

bool find_kest_element(int A[], int n, int k, int *res);
void sort_arr_in_descen(int A[], int n);
void print_arr(int A[], int n);

void main( void )
{
  int A[] = {1, -2, 5, 6, 8, 13, 4, 10, 27, 90, 32, 59, 76, 76, 77, 98, -90};
  int len = sizeof(A)/sizeof(int);
  int k = 5;
  int res;
  sort_arr_in_descen(A, len);
  print_arr(A, len);
  if(find_kest_element(A, len, k, &res) == false)
  {
    printf("\nNot found k(th) largest element");
    getch();
    exit(0);
  }
  printf("\nThe %dth largest element in array is: %d", k, res);

  getch();
}

//Find k(th) largest element.
bool find_kest_element(int A[], int n, int k, int *res)
{
  int i;
  int kest_pos;
  int temp = A[0];
  if(k <= 0 || k > n)
    return false;
  for(kest_pos = 1,i = 1; i < n; i++)
  {
    if(temp > A[i])
    {
      temp = A[i];
      kest_pos++;
    }
    if(kest_pos == k)
    {
      *res = temp;
      return true;
    }
  }
  return false;
}

//Sort text in ascending 
void sort_arr_in_descen(int A[], int n)
{
  int i, j;
  int tem;
  for(i = 0; i < n - 1; i++)
    for(j = i+1; j < n; j++)
    {
      if(A[i] < A[j])
      {
        tem = A[i];
        A[i] = A[j];
        A[j] = tem;
      }
    }
}

//Display array
void print_arr(int A[], int n)
{
  int i;
  printf("\n=============================");
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("\nA[%d] = %d", i, A[i]);
  }
}

Kết quả:

=============================
A[0] = 98
A[1] = 90
A[2] = 77
A[3] = 76
A[4] = 76
A[5] = 59
A[6] = 32
A[7] = 27
A[8] = 13
A[9] = 10
A[10] = 8
A[11] = 6
A[12] = 5
A[13] = 4
A[14] = 1
A[15] = -2
A[16] = -90
The 5th largest element in array is: 59

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*