Kiểm tra phần tử mảng 1 chiều khi nhập từ bàn phím

Yêu cầu:

– Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử, trong quá trình nhập kiểm tra các phần tử nhập vào không được trùng, nếu trùng thông báo và yêu cầu nhập lại.

Thuật toán:

– So sánh giá trị nhập vào với các phần tử trong mảng.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/31 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAX_SIZE 100


void print_arr(int A[], int n, char name_arr);
void import_arr(int A[], int n);
bool is_existed_arr(int A[], int n, int x);

void main()
{
  int A[MAX_SIZE];
  int n = 5;
  import_arr(A, n);
  print_arr(A, n, 'A');

  getch();
}


void print_arr(int A[], int n, char name_arr)
{
  int i;
  if(n == 0)
  {
    printf("\nArray %c is empty", name_arr);
    return;
  }
  printf("\nMang %c", name_arr);
  for(i = 0; i < n; i++)
    printf("\n%c[%d] = %d", name_arr, i, A[i]); 
}

void import_arr(int A[], int n)
{
  int i, j;
  int temp;
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    do 
    {
      printf("\nNhap vao A[%i] = ", i);
      scanf("%d", &temp);
    }while( i > 0 && is_existed_arr(A, i+1, temp));
    A[i] = temp;
  }
}

// Ham kiem tra xem x da xuat hien trong mang A hay chua?
bool is_existed_arr(int A[], int n, int x)
{
  int i;
  for(i = 0; i < n; i++)
    if(x == A[i])
      return true;
  return false;
}

Kết quả:

Nhap vao A[0] = -2
Nhap vao A[1] = 0
Nhap vao A[2] = 3
Nhap vao A[3] = 6
Nhap vao A[4] = -2
Nhap vao A[4] = 3
Nhap vao A[4] = 9

Mang A
A[0] = -2
A[1] = 0
A[2] = 3
A[3] = 6
A[4] = 9

1 Comment on Kiểm tra phần tử mảng 1 chiều khi nhập từ bàn phím

 1. Làm ơn giải thích giúp mình vấn đề này về mảng: Khi mình thay đổi 1 phần tử bất kì arr[i] trong 1 hàm thì trong hàm main phần tử đó cũng thay đổi, tại sao vậy nhỉ?? mình hiều arr[i] chỉ như 1 biến thông thường thôi chứ nhỉ, có phải con trỏ đâu, chỉ có a là contro thôi chứ??

Leave a Reply