Nối 2 mảng số nguyên

Yêu cầu:

– Cho 2 mảng số nguyên a và b kích thước lần lượt là n và m. Viết chương trình nối 2 mảng trên thành mảng c theo nguyên tắc chẵn ở đầu mảng và lẻ ở cuối mảng.

Ví dụ: Mảng a: 3 2 7 5 9
Mảng b: 1 8 10 4 12 6
Mảng c: 6 12 4 10 2 8 3 1 7 5 9

Thuật toán:

 

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/31 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAX_SIZE 100

#define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))

void merge_arr(int A[], int n, int B[], int m, int C[], int *l);
void print_arr(int A[], int n, char name_arr);

void main()
{
  int A[] = {1, -8, 2, 2, 3, 5, 23, 13, 44};
  int B[] = {2, 5, 4, 0, -6, 11, 34, 8};
  int n = sizeof(A)/sizeof(int);
  int m = sizeof(B)/sizeof(int);
  int C[MAX_SIZE];
  int l;

  merge_arr(A, n, B, m, C, &l);

  print_arr(C, l, 'C');

  getch();
}

void merge_arr(int A[], int n, int B[], int m, int C[], int *l)
{
  int i, j = 0, k = m + n - 1;
  for(i = 0; i < MAX(n, m); i++)
  {
    if(A[i]%2 == 0 && i < n)
      C[j++] = A[i];
    if(B[i]%2 == 0 && i < m)
      C[j++] = B[i];
    if(A[i]%2 != 0 && i < n)
      C[k--] = A[i];
    if(B[i]%2 != 0 && i < m)
      C[k--] = B[i]; 
  }
  *l = (m + n);
}
void print_arr(int A[], int n, char name_arr)
{
  int i;
  if(n == 0)
  {
    printf("\nArray %c is empty", name_arr);
    return;
  }
  for(i = 0;i < n;i++)
  {
    switch(name_arr)
    {
    case 'A':
    case 'a':
      printf("\nA[%d] = %d", i, A[i]);
      break;
    case 'B':
    case 'b':
      printf("\nB[%d] = %d", i, A[i]);
      break;
    case 'C':
    case 'c':
      printf("\nC[%d] = %d", i, A[i]);
    }
  }
}

Kết quả:

C[0] = 2
C[1] = -8
C[2] = 2
C[3] = 4
C[4] = 2
C[5] = 0
C[6] = -6
C[7] = 34
C[8] = 8
C[9] = 44
C[10] = 13
C[11] = 23
C[12] = 11
C[13] = 5
C[14] = 3
C[15] = 5
C[16] = 1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*