Tách 1 mảng nguyên thành 2 mảng chẵn và lẻ

Yêu cầu:

–  Viết chương trình tách 1 mảng các số nguyên thành 2 mảng B và C, sao cho mảng B chứa toàn số lẻ và mảng C chứa toàn số chẵn.

Ví dụ: Mảng ban đầu: 1 3 8 2 7 5 9 0 10
Mảng a: 1 3 7 5 9
Mảng b: 8 2 0 10

Thuật toán:

– Khai báo 2 mảng để chứa phần tử chẵn và lẻ.

– Duyệt mảng ban đầu để tách phần tử chẵn và lẻ vào 2 mảng tương ứng.

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History 
* 2014/10/31 first create VNCODING
*************************************************************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#define MAX_SIZE 100

void split_arr(int A[], int n, int B[], int* m, int C[], int *k);
void print_arr(int A[], int n, char name_arr);

void main()
{
  int A[] = {1, -8, 2, 2, 3, 5, 23, 13, 44};
  int n = sizeof(A)/sizeof(int);
  int m = 0,k = 0;
  int B[MAX_SIZE];
  int C[MAX_SIZE];

  split_arr(A, n, B, &m, C, &k);
  print_arr(A, n, 'A');
  print_arr(B, m, 'B');
  print_arr(C, k, 'C');
  getch();
}

void split_arr(int A[], int n, int B[], int* m, int C[], int *k)
{
  int i, j;
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    if(A[i]%2 != 0) // odd number
    {
      B[(*m)++] = A[i];
    }
    else //even number
    {
      C[(*k)++] = A[i];
    }
  }
}

void print_arr(int A[], int n, char name_arr)
{
  int i;
  if(n == 0)
  {
    printf("\nArray %c is empty", name_arr);
    return;
  }
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    switch(name_arr)
    {
    case 'A':
    case 'a':
      printf("\nA[%d] = %d", i, A[i]);
      break;
    case 'B':
    case 'b':
      printf("\nB[%d] = %d", i, A[i]);
      break;
    case 'C':
    case 'c':
      printf("\nC[%d] = %d", i, A[i]);
    }
  }
}

Kết quả:

A[0] = 1
A[1] = -8
A[2] = 2
A[3] = 2
A[4] = 3
A[5] = 5
A[6] = 23
A[7] = 13
A[8] = 44

B[0] = 1
B[1] = 3
B[2] = 5
B[3] = 23
B[4] = 13

C[0] = -8
C[1] = 2
C[2] = 2
C[3] = 44

1 Comment on Tách 1 mảng nguyên thành 2 mảng chẵn và lẻ

Leave a Reply