Hàm exp tính e mũ x

double exp(double x);

Parameter:

x: giá trị double

Remark:

Hàm exp( ) sẽ trả về giá trị e mũ x, nếu thành công.

  • Nếu tràn trên (overflow), hàm sẽ trả về INF.
  • Nếu tràn dưới (underflow), hàm sẽ trả về 0

Ví dụ:

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main( void )
{
    double x = 2.302585093, y;

    y = exp( x );
    printf( "exp( %f ) = %f\n", x, y );

    getch();
}

Kết quả:

Hàm exp tính e mũ x

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*