Hàm fabs tính trị tuyệt đối

double fabs(double x);

Paramter:

x: tham số đầu vào double

Remark:

Hàm fabs( ) trả về giá trị tuyệt đối của x.

Ví dụ:

#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

void main( void )
{
    double y;
    y = fabs(-9.5);
    printf("\nAbsolute value of -9.5 is: %.2f", y);

    getch();
}

Kết quả:

Hàm fabs tính giá trị tuyệt đối

Be the first to comment

Leave a Reply