Hàm floor() làm tròn thành số nguyên nhỏ nhất

double floor(double x);

Parameter:

X: tham số đầu vào double

Remark:

Hàm floor( ) trả về giá trị lớn nhất và nhỏ hơn hoặc bằng x.

Ví dụ:

#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

void main( void )
{
  double y;

  y = floor( 2.8 );
  printf( "The floor of 2.8 is %f\n", y );
  y = floor( -2.8 );
  printf( "The floor of -2.8 is %f\n", y );

  y = ceil( 2.8 );
  printf( "The ceil of 2.8 is %f\n", y );
  y = ceil( -2.8 );
  printf( "The ceil of -2.8 is %f\n", y );

  getch();
}

Kết quả:

Hàm floor làm tròn số nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*