Hàm isalnum() kiểm tra kí tự là alphanumeric

int isalnum(int c);

Parameter:

c : tham số đầu vào kiểu int

Remark:

Hàm isalnum( ) kiểm tra tham số c. Nếu c là kiểu alphanumberic ( nằm trong dải A – Z, a – z, 0 – 9), hàm isalnum( ) giá trị khác 0. Còn c không thuộc các dải trên thì hàm sẽ trả về giá trị 0.

Ví dụ: kiểm tra số nguyên c1 và c2 có phải là alphanumberic không?

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "ctype.h"

void main()
{
  int c1 = 45, c2 = 97;
  if(isalnum(c1))
    printf("\nc1 is alphanumberic");
  else
    printf("\nc1 is NOT alphanumberic");

  if(isalnum(c2))
    printf("\nc2 is alphanumberic");
  else
    printf("\nc2 is NOT alphanumberic");
  getch();
}

Kết quả:

Hàm isalnum( ) kiểm tra kiểu alphanumeric

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*