Hàm iscntrl() kiểm tra kí tự là kí tự điều khiển

int iscntrl(int c);

Parameter:

c : tham số đầu vào kiểu int

Remark:

Hàm iscntrl( ) kiểm tra tham số c. Nếu c là kí tự điều khiển (nằm từ 0x00 – 0x1F, 0x7F), hàm sẽ trả về giá trị khác 0. Và nếu c không phải là kí tự điều khiển, hàm sẽ trả về giá trị 0.

Ví dụ: kiểm tra c1 = 10 và c2 = 19 có phải là kí tự điều khiển không?

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "ctype.h"

void main()
{
  int c1 = 10, c2 = 19;
  if(iscntrl(c1))
    printf("\nc1 is control character");
  else
    printf("\nc1 is NOT control character");

  if(iscntrl(c2))
    printf("\nc2 is control character");
  else
    printf("\nc2 is NOT control character");

  getch();
}

Kết quả:

Hàm iscntrl( ) kiểm tra kí tự là kí tự điều khiển

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*