Hàm isgraph() kiểm tra kí tự in được

int isgraph(int c);

Parameter:

c : tham số đầu vào kiểu int

Remark:

Hàm isgraph( ) kiểm tra tham số c. Nếu c là kí tự có thể in được(từ 0x21 – 0x7E), hàm sẽ trả về giá trị khác 0. Và nếu c không phải là kí tự in được, hàm sẽ trả về giá trị 0.

Ví dụ: kiểm tra c1 = 40 (kí tự @) và c2 = 7 (tiếng chuông) có phải là kí tự in được không?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>

void main()
{
  int c1 = 40; // character '@'
  int c2 = 7; // bell sound
  if(isgraph(c1))
    printf("\nc1 is printable character");
  else
    printf("\nc1 is NOT printable character");

  if(isgraph(c2))
    printf("\nc2 is printable character");
  else
    printf("\nc2 is NOT printable character");

  getch();
}

Kết quả:

Hàm isgraph() kiểm tra kí tự in được

Be the first to comment

Leave a Reply