Hàm ispunct() kiểm tra kí tự in được (ngoại trừ số và chữ)

int ispunct(int c);

Parameter:

c : tham số đầu vào kiểu int

Remark:

Hàm ispunct( ) kiểm tra tham số c. Nếu c là kí tự in được (từ 0x20 – 0x7E, ngoại trừ kí tự space, chữ cái và chữ số), hàm sẽ trả về giá trị khác 0. Và nếu c không phải là kí tự in được, hàm sẽ trả về giá trị 0.

Ví dụ: kiểm tra c1 = 32 và c2 = 69 có phải là kí tự punctuation không?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>

void main()
{
  int c1 = 32; // character space
  int c2 = 69; // character 'E'
  if(ispunct(c1))
    printf("\nc1 is punctuation character");
  else
    printf("\nc1 is NOT punctuation character");

  if(ispunct(c2))
    printf("\nc2 is punctuation character");
  else
    printf("\nc2 is NOT punctuation character");

  getch();
}

Kết quả:

Hàm ispunct() kiểm tra kí tự in được

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*