Hàm isspace() kiểm tra kí tự trắng

int isspace(int c);

Parameter:

c : tham số đầu vào kiểu int

Remark:

Hàm isspace ( ) kiểm tra tham số c. Nếu c là kí tự trắng (từ 0x09 – 0x0D, 0x20 là các kí tự: space, formfeed, newline, carriage return, tab, vertical tab), hàm sẽ trả về giá trị khác 0. Và nếu c không phải là kí tự in được, hàm sẽ trả về giá trị 0.

Ví dụ: kiểm tra c1 = 32 và c2 = 9 có phải là kí tự trắng không?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>

void main()
{
  int c1 = 32; // character space
  int c2 = 9; // horizontal tab
  if(isspace(c1))
    printf("\nc1 is space character");
  else
    printf("\nc1 is NOT space character");

  if(isspace(c2))
    printf("\nc2 is space character");
  else
    printf("\nc2 is NOT space character");

  getch();
}

Kết quả:

Hàm isspace() kiểm tra kí tự trắng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*