Hàm log tính logarit

double log(double x);
double log10(double x);

Parameter:

x: giá trị double

Remark:

Hàm log( ) tính logarit giá trị x.

 • Hàm log( ) sẽ trả về giá trị logarit cơ số e (ln(x)) của x, nếu thành công
 • Hàm log10( ) sẽ trả về logarit cơ số 10 của x, nếu thành công.
 • Hàm log( ), log10() sẽ trả về giá trị không xác định, nếu x < 0.
 • Hàm log( ), log10() sẽ trả về giá trị INF, nếu x = 0.

Ví dụ:

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main( void )
{
  double x = 9.0;
  double y;

  y = log(x);
  printf( "log( %.2f ) = %f\n", x, y );

  y = log10(x);
  printf( "log10( %.2f ) = %f\n", x, y );

  getch();
}

Kết quả:

Hàm log tính logarit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*