Hàm pow tính x mũ y

double pow(double x, double y);

Parameter:

x: cơ số

y: số mũ

Remark:

Hàm sẽ trả về giá trị x^y. Nếu có tràn trên hoặc tràn dưới, hàm sẽ không thông báo message lỗi.

 • x > 0 hoặc x < 0 và y = 0, Hàm trả về giá trị 1
 • x = 0 và y = 0, hàm trả về giá trị 1
 • x = 0 và y < 0, hàm trả về INF

Ví dụ:

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main( void )
{
  double x = 2.0, y = 3.0, z;

  z = pow(x, y);
  printf( "%.1f to the power of %.1f is %.1f\n", x, y, z );
  getch();
}

Kết quả:

Hàm pow tính x mũ y

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*