Hàm sqrt tính căn bậc 2

double sqrt(double x);

Parameter:

x: giá trị không âm

Remark:

Hàm sqrt( ) sẽ trả về căn bậc 2 của x. Nếu x < 0, hàm sẽ trả về giá trị không xác định NaN.

Ví dụ:

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main( void )
{
  double question = 45.35, answer;
  answer = sqrt( question );
  if( question < 0 )
    printf( "Error: sqrt returns %f\n", answer );
  else
    printf( "The square root of %.2f is %.2f\n", question, answer );

  getch();
}

Kết quả:

Hàm sqrt tính căn bậc 2

Be the first to comment

Leave a Reply