Hàm tolower() convert kí tự in hoa thành kí tự in thường

int tolower(int c);

Parameter:

c : kí tự đầu vào để convert thành kí tự in thường

Remark:

Hàm tolower ( ) kiểm tra tham số c và convert kí tự c thành kí tự in thường. Nếu c là kí tự in hoa, hàm sẽ trả về kí tự in thường. Để đảm bảo hàm tolower( ) trả về kết quả mong muốn, chúng ta cần dùng hàm isupper( ) để kiểm tra kí tự cần convert là kí tự in hoa.

Ví dụ:


 

Kết quả:

Hàm tolower() convert kí tự in hoa thành in thường

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*