Hàm tính acsin, accos, actan

double asin( double x );
double acos( double x );
double atan( double x );

Parameter:

x: giá trị cần tính acsin, accos, actan.

Remark:

Giá trị đầu vào x ( -1 <= x <=  1). Nếu x > 1 hoặc x < -1, hàm asin( ) và acos( ) trả về giá trị INVALID.

Ví dụ:

#include <math.h>
#include "conio.h"
#include <stdio.h>

void main( void )
{
  double x = -1.0, y;

  y = asin( x );
  printf( "asin( %f ) = %f\n", x, y );
  y = acos( x );
  printf( "acos( %f ) = %f\n", x, y );
  y = atan( x );
  printf( "atan( %f ) = %f\n", x, y );
  getch();
}

Kết quả:

Hàm asin, acos, atan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*