Hàm fgetpos lấy vị trí con trỏ file hiện tại

int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);

Parameter:

stream: con trỏ file

pos: con trỏ lưu vị trí con trỏ file

Remark:

Hàm fgetpos( ) lấy vị trí con trỏ file hiện tại và lưu vào biến pos.

  • Hàm fgetpos( ) trả 0 nếu thành công
  • Trả về khác 0 nếu lỗi xảy ra.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*