Hàm fgets đọc chuỗi kí tự từ file

char *fgets(char *str, int n, FILE *stream);

Parameter:

str: con trỏ trỏ tới string (đã được khởi tạo hoặc cấp phát bộ nhớ để lưu string đọc từ file)

n: số lượng kí tự tối đa để đọc

stream: con trỏ file

Remark:

Hàm fgets( ) đọc string từ file.

 • Hàm fgets( ) trả về con trỏ tới string đọc được nếu thành công
 • Hàm trả về NULL nếu xảy ra lỗi hoặc gặp cuối file.

Ví dụ:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main()
{
  FILE *fp;
  char forum_name[] = "vncoding.net";
  char s[80];

  if((fp = fopen("D:\\data.txt","w+")) == NULL)
    printf("\nError in opening file");
  else
  {
    fputs(forum_name, fp);
    fseek(fp, 0L, SEEK_SET);
    if(fgets(s, 9, fp) != NULL) 
      printf("\n%s", s);
    fclose( fp );
  }
  getch(); 
}

Kết quả:

Hàm fgets đọc chuỗi kí tự từ file

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*