Hàm fputs ghi 1 chuỗi kí tự xuống file

int fputs(const char *str, FILE *stream);

Parameter:

str: con trỏ tới string

stream: con trỏ file

Remark:

Hàm fputs( ) ghi string (kiểu char*) xuống file.

  • Hàm fputs( ) trả về giá trị không âm nếu ghi thành công
  • Hàm trả về EOF nếu lỗi xảy ra.

Ví dụ: xem ví dụ ở hàm fgets.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*