Hàm fscanf đọc dữ liệu có định dạng từ file

int fscanf(FILE *stream,const char *format [, argument ]...);

Paramter:

stream: con trỏ file

format: giống hàm printf( ) và scanf( ).

Remark:

Hàm fscanf( ) đọc dữ liệu có định dạng từ file.

 • Hàm fscanf( ) trả về số lượng trường dữ liệu đọc thành công
 • Hàm trả về 0 nếu đọc không thành công.
 • Format của hàm fscanf( ) phải giống của đầu vào hàm fprintf( ).

Chú ý:

 • Hàm fscanf( ) đọc dữ liệu xong, con trỏ file sẽ bị dịch chuyển đi.
 • Nếu hàm fprintf( ) ghi xuống file nhiều dữ liệu khác nhau (int, float, char*,..) thì định dạng ghi xuống nên phân tách giữa các dữ liệu này (có thể bằng dấu cách hoặc tab ‘\t’ hoặc dấu xuông dòng ‘\n’) , thì hàm fscanf( ) mới có thể đọc được

Ví dụ: Ghi và đọc file bằng hàm fprintf( ) và fscanf( ).

#include "stdio.h"
#include "conio.h"


void main()
{
  FILE *fp;
  long l;
  float f;
  char s[81];
  char c;
  int n_byte;

  if( (fp = fopen("D:\\data.bar", "w+" )) == NULL)
    printf( "The file data.bar was not opened\n" );
  else
  {  
    fprintf( fp, "%s\n%ld %f %c", "vncoding.net", 2013, 3.14159, 'x' );

    // Set pointer to beginning of file:
    fseek( fp, 0L, SEEK_SET );

    // Read data back from file:
    n_byte = fscanf(fp, "%s\n%ld %f %c", s, &l, &f, &c);

    // Output data read: 
    printf("\nn_byte = %d\n",n_byte);
    printf( "%s\n", s );
    printf( "%ld\n", l );
    printf( "%f\n", f );
    printf( "%c\n", c );

    fclose( fp );
  }
  getch(); 
}

Kết quả:

Nội dung file data.bar
Hàm fscanf đọc dữ liệu từ file

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*