Hàm fsetpos di chuyển con trỏ file về vị trí mong muốn

int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos);

Parameter:

stream: con trỏ file

pos: vị trí cần set cho con trỏ file

Remark:

Hàm fsetpos( ) set giá trị cho con trỏ file.

  • Hàm trả về 0 nếu thành công
  • Hàm trả về khác 0 nếu có lỗi xảy ra.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*