Hàm getchar đọc kí tự đầu vào

int getchar();

Parameter:

void

Remark:

 • Hàm getchar( ) đọc 1 kí tự đầu vào ( bàn phím).
 • Hàm trả về kí tự đọc được, nếu đọc thành công
 • Hàm trả về EOF nếu xảy ra lỗi

Ví dụ: đọc kí tự từ bàn phím đến khi nhập vào kí tự ‘q’ thì kết thúc.

#include "conio.h"
#include <stdio.h>

void main( void )
{
  char c;
  // read character until input is 'q'
  while((c = getchar()) != 'q')
  {
    fflush(stdin);
    printf("\nc = %c\n", c);
  }
  getch();
}

Kết quả:

Hàm getchar nhập kí tự đầu vào

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*