Hàm gets đọc string từ bàn phím

char *gets(char *buffer);

Parameter:

buffer: con trỏ kiểu char lưu string đầu vào

Remark:

Hàm gets( ) đọc string từ đầu vào stdin (bàn phím) và lưu nó trong buffer.

 • Hàm gets( ) trả về con trỏ trỏ tới vùng nhớ lưu string, nếu đọc thành công
 • Hàm gets() trả về NULL, nếu đọc không thành công

Ví dụ:

#include "conio.h"
#include <stdio.h>

void main( void )
{
  char line[21]; // room for 20 chars + '\0'
  gets( line ); // C4996
  // Danger: No way to limit input to 20 chars.
  // Consider using gets_s instead.
  printf( "The line entered was: %s\n", line );
  getch();
}

Kết quả:

Hàm gets nhập vào chuỗi kí tự

Be the first to comment

Leave a Reply